حوزه‌های تکنولوژی و فرایندها در وی‌دپ

حوزه‌های مختلف تکنولوژی که در وی‌دپ با استفاده از آن‌ها فرایندهای توسعه نرم‌افزار انجام می‌گردد شامل دسته‌بندی‌های زیر می‌باشند:

Front-End Development

WPF, Java Script, HTML5, CSS3

Back-End Development

C#, Python, Java, .NET

Database

PostgreSQL, MongoDB, Cassandra, Redis, SQLite, Oracle, MS SQL Server​​​​​​​, MySQL

Cloud

Amazon S3, Amazon Cloud, IBM Bluemix, Hadoop, Microsoft Azure, Low level development, Visual C++, C++, C, Boost, WDK, WxWidgets, QT, Assembly language

Methodologies

SCRUM, Agile, Extreme Programming, RUP, UX/UI Design, Prototyping​​​​​​​

Computer Vision and Data science

OpenCV, Tensor flow, CUDA, DeepDetect, OpenNLP, Storm, Spark, Hadoop, SystemML, Stanford Classifier, DirectX, OpenGL, QT, Cognitive services from Amazon, IBM Bluemix and Microsoft Azure